TIN TỨC

Australia tiêm phòng COVID-19 miễn phí cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Úc cam kết đảm bảo tất cả mọi người ở Úc đều có thể tiếp cận với việc tiêm chủng khi đến lượt họ – điều này bao gồm cả sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc. Vắc xin  COVID-19 được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người ở Úc bất kể tình trạng Medicare hay thị thực.

Các nhà cung cấp vắc xin không thể tính phí vắc xin COVID-19 của học sinh hoặc các cuộc hẹn của bạn để nhận vắc xin. Nếu sinh viên không có thẻ Medicare hoặc không đủ điều kiện nhận Medicare, họ có thể được chủng ngừa miễn phí tại:

– một Phòng khám Tiêm chủng của Khối thịnh vượng chung

– phòng khám tiêm chủng của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ

Tiêm vắc xin là tự nguyện và mọi người được khuyến khích tiêm vắc xin để giúp bảo vệ cộng đồng khỏi COVID-19.

Tìm hiểu khi nào học sinh của bạn có thể tiêm phòng COVID-19

Sử dụng công cụ kiểm tra tính đủ điều kiện của vắc xin COVID-19 để biết khi nào và ở đâu họ có thể nhận được vắc xin COVID-19.

Nếu học sinh cần thêm thông tin, hãy gọi đường dây trợ giúp về vắc-xin COVID-19 theo số 1800 020 080 hoặc đối với các dịch vụ phiên dịch và thông dịch, hãy gọi số 13 14 50.

Nhận bằng chứng về việc chủng ngừa COVID-19 mà không cần thẻ Medicare.

Học sinh không có thẻ Medicare hoặc không đủ điều kiện nhận Medicare có thể nhận được bằng chứng đã tiêm vắc xin COVID-19 bằng cách:

+ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng của họ in bản sao của Tuyên bố Lịch sử Tiêm chủng của họ.

+ gọi cho Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng của Úc để có Bản kê khai Lịch sử Tiêm chủng được gửi qua đường bưu điện. Có thể mất đến 14 ngày để đến nơi

Thông tin hỗ trợ sinh viên quốc tế:Để hỗ trợ bạn trong việc truyền đạt thông tin này cho sinh viên, một số tài nguyên đã được dịch có sẵn trên trang web của Bộ Y tế

. –  Thông  tin về vắc xin COVID-19 Pfizer

–  Thông tin về vắc xin COVID-19 AstraZeneca

–    Chuẩn bị tiêm chủng COVID-19

–      Sau khi tiêm vắc xin Pfizer của bạn

–    Sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca của bạn

–   Vắc xin COVID-19: những câu hỏi thường gặp

Nguồn : https://www.health.gov.au/resources/video/covid-19-vaccines-are-available-for-everyone-in-australia-vietnamese