TIN TỨC

MỞ RỘNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN CỦA ĐIỀU DƯỠNG THÀNH VIÊN TẠI ÚC

Tại Australia, Điều dưỡng thành viên & Điều dưỡng chính quy có các vai trò chuyên môn nhất định.. Vai trò của các Điều dưỡng thành viên ngày càng được mở rộng trong nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh. Một trong những vai trò quan trọng nhất hiện nay chỉ được giao cho các Điều dưỡng thành viên đó là quản lý thuốc. Vì đây là một khía cạnh quan trọng của việc điều trị, những Điều dưỡng thành viên này phải có chứng chỉ hoặc bằng cấp nào đó để đảm nhận vai trò này một cách hiệu quả.

Mở rộng phạm vi chuyên môn của các Điều dưỡng thành viên liên quan đến việc giám sát tất cả các hoạt động điều dưỡng và phân quyền các vai trò khác nhau cho Điều dưỡng. Nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Úc đã đi trước một bước để xác định các chính sách và hướng dẫn vai trò của các Điều dưỡng thành viên và xác định rõ phạm vi hành nghề của họ. Hiện tại, có một sự khác biệt nhận thấy được trong cả hai phạm vi của Điều dưỡng thành viên và Điều dưỡng chính quy, đặc biệt là quản lý sử dụng thuốc. Do đó, cần phải hình thành sự phân biệt giữa vai trò của Điều dưỡng thành viên và Điều dưỡng chính quy để nhiệm vụ quan trọng này có thể được xử lý một cách cẩn thận nhất.

Các Điều dưỡng thành viên ở Úc làm việc dưới sự giám sát của một Điều dưỡng chính quy. Các Điều dưỡng chính quy thường chịu trách nhiệm điều phối các nhiệm vụ và đôi khi bao gồm cả việc quản lý thuốc. Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chất lượng cao chỉ có thể thực hiện được khi cả Điều dưỡng thành viên và Điều dưỡng chính quy đều đã hiểu và xác định rõ phạm vi hành nghề tương ứng của họ. Các Điều dưỡng thành viên thường chịu trách nhiệm lập kế hoạch chăm sóc, đánh giá các hoạt động điều dưỡng và điều phối nhóm chăm sóc sức khỏe ở một số cơ sở.

Điều dưỡng được giao nhiều trách nhiệm hơn có nghĩa là Điều dưỡng thành viên được giao nhiều nhiệm vụ hơn so với chuyên môn của họ. Vì các Điều dưỡng thành viên có thể phải chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của họ, đặc biệt là trong quản lý sử dụng thuốc và trong trường hợp hết hạn sử dụng do sơ suất, làm sáng tỏ vấn đề này trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe tại Úc là điều rất quan trọng. Các kỹ năng, trình độ học vấn và hoạt động của Điều dưỡng thành viên được xác định rõ ràng ở hầu hết các bệnh viện và đơn vị chăm sóc sức khỏe.

Để hiểu được phạm vi hành nghề một cách rõ ràng, cần phải tham gia các khóa học chuyên biệt được thiết kế cho mục đích này. Các cá nhân được đào tạo có thể nắm bắt các khái niệm một cách logic hơn và họ có tiềm năng trở thành những người thực hành thành công trong bất kỳ hình thức hoặc cơ sở nào ở Úc và trên thế giới. Cần phải thông qua các vai trò và phạm vi hành nghề cho cả Điều dưỡng chính quy và thành viên để họ có thể hiểu nhiệm vụ của mình và cung cấp điều dưỡng chất lượng cao cho bệnh nhân.